Doradca metodyczny:  mgr Urszula Wojtkiewicz  

DYŻURY – rok szkolny 2016/17

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela Łódź, ul. Wólczańska 202, sala 309

Kontakt:
tel.  (42) 636 51 35 lub 600 850 541
e-mail: ula_wojtkiewicz@op.pl

Więcej informacji  >>

Przydatne materiały do pobrania >>

Zakres zadań doradcy metodycznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi:

 • opieka metodyczna nad nauczycielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego,
 • organizacja i prowadzenie konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego,
 • udzielanie pomocy metodycznej i specjalistycznej nauczycielom w formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
 • organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego,
 • pomoc nauczycielom w doborze literatury w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • opracowanie materiałów metodycznych dla potrzeb nauczycieli i pomoc w tworzeniu programów autorskich do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 • propagowanie i wdrażanie nowych metod, technik i środków kształcenia, zgodnie z reformą kształcenia zawodowego, a leżących w kompetencjach nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa  Łódzkiego,
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego i i prowadzenie ewaluacji,
 • otoczenie szczególna opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego,
 • opiniowanie pracy nauczyciela, dokonywanie w związku z oceną jego pracy, na wniosek dyrektora lub ocenianego nauczyciela,
 • udostępnianie własnego warsztatu pracy w celu umożliwienia nauczycielom obserwacji prowadzonych przez siebie zajęć m.in. poprzez prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich oraz ich omawianie – wspólne rozwiązywanie problemów metodycznych, pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, bieżąca wymiana doświadczeń w zakresie wprowadzonej reformy szkolnictwa zawodowego,
 • pomoc w opracowaniu programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • pomoc w opracowywaniu szkolnych planów nauczania do zmodyfikowanych programów nauczania przedmiotowych i modułowych – ujednolicenie w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego,
 • pomoc w opracowywaniu autorskich programów nauczania przedmiotowych i modułowych,
 • realizowanie innych zadań wynikających ze specyfiki pracy doradcy metodycznego oraz polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty.