• 16.10.2017 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia
  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla zadania 1: ” Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach” dla projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Termin składania ofert:  24.10.2017 r. godz. 15:00. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  Załączniki:
  Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej >>
  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia >>
  Załącznik nr 2 – wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia >>