• 8.08.2018 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie: technik elektroradiolog oraz technik masażysta wraz z instalacją i szkoleniami

  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2, 3:  Zadania 1:  ”Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”  dla projektu  „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

  Termin składania ofert:  13.08.2018 r.  na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  W załączeniu:

  • Opis przedmiotu zamówienia  >>
  • Zapytanie ofertowe >>
  • Wartość szacunkowa zamówienia >> • 7.08.2018 r.

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2 i 3 zamówienia

  W   wyniku przeprowadzenia     postępowania    o udzielenie    zamówienia    publicznego,     którego przedmiotem jest:  „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego” w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”,  Zamawiający unieważnienia postępowanie w części 1, 2 i 3

  Pełna treść informacji >> • 06.08.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego” w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

  Szczegółowe informacje  >>

   


 • 17.07.2018 r.

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego” w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 6 sierpnia 2018 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

  3.  Formularz ofertowy – zał_1   .doc >>   .pdf   >>

  4. Wykaz osób -  zał_2    >>

  5.  Oświadczenia – zał_3   >>

  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

  7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

  8.  Opis Przedmiotu Zamówienia_cz.1 – zał_6   >>

  9.  Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.2 – zał_7   >>

  10. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.3 – zał_8   >>

  11.  Wzór umowy_cz.1 – zał_9   >>

  12. Wzór umowy_cz.2 – zał_10   >>

  13. Wzór umowy_cz.3- zał_11 >>

  14. Dokumentacja projektowa _cz. 1    >>

  15. Dokumentacja_projektowa_cz.2:

  • Decyzja bud_cz_2    >>
  • Projekt budowlano  – wykonawczy  >>
  • Projekt budowlany architektura sala gimnastyczna_cz_2    >>
  • Projekt sala gimnastyczna architektura_2    >>
  • Projekt budowlany cz. elektryczna_cz_2    >>
  • Sala gimnastyczna projekt elektryczny_2    >>
  • Przedmiar cz_2    >>
  • Specyfikacja techniczna projekt budowlany_2    >>
  • Specyfikacja techniczna przebudowa budynku_2    >>

  16. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.3  >> • 2.07.2018 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie: technik elektroradiolog oraz technik masażysta wraz z instalacją i szkoleniami

  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2, 3:  Zadania 1:  ”Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”  dla projektu  „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

  Termin składania ofert:  06.07.2018 r.  na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  W załączeniu:

  • Opis przedmiotu zamówienia  >>
  • Zapytanie ofertowe >>
  • Wartość szacunkowa zamówienia >>

   


 • 18.06.2018 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie: technik elektroradiolog oraz technik masażysta wraz z instalacją i szkoleniami.

  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2, 3:  Zadania 1:  ”Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”  dla projektu  „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Termin składania ofert:  25.06.2018 r. godz. 15:00. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  W załączeniu:

  1. Opis przedmiotu zamówienia  >>
  2. Zapytanie ofertowe >>
  3. Wartość szacunkowa zamówienia >> • 14.06.2018 r.

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2 zamówienia

  W   wyniku przeprowadzenia     postępowania    0 udzielenie    zamówienia    publicznego,     kt6rego przedmiotem jest:  Wykonanie prac  budowlanych    polegajacych    na modernizacji istniejącej infrastruktury  – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym  wejściem  do potrzeb  osób  niepełnosprawnych oraz  remont   sali  gimnastycznej wraz z  dostosowaniem jej  do  wymog6w bezpieczeństwa w  ramach    projektu   ”Modernizacja  pracowni   zawodowych CKU SW·t  w Łodzi  odpowiedzią na oczekiwana rynku  pracy”  Zamawiający unieważnieniu postępowanie w części 1 i 2

  Szczegóły  >> • 11.06.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa

  Treść informacji  >>

   


   

 • 7.06.2018 r.

  Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego na „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa”.

  Załącznik:

  • Informacja dla wykonawców z dnia 7.06.2018 r.  >>