• 01.12.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy Części 3 i Części 10

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – >>


 • 29.11.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – >>


 • 27.11.2017 r

  „INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”

  Treść informacji  ->>


 • 21.11.2017 r.

  „INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”

  Treść informacji  ->>


 • 18.11.2017 r.

  Uwaga: zmiana terminu składania ofert dla zamówienia w Części 10.


  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Wielkopolska 70/72, Łódź.

  Pozostałe części zamówienia zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

  http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/12b89c7c-afe0-414d-a449-266ad7ad3fd2

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 18.11.2017 r.  ->>
  2. Informacja dla wykonawców z 18.11.2017  ->>
  3. Zał_2j_umowa_cz 10 po zmianie SIWZ  ->>

 • 18.11.2017 r.

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Części 4.

  Załączniki:

  • Informacja dla wykonawców z dnia 17.11.2017  ->>
  • Zal_2d_umowa_cz 4 po zmianie SIWZ  – >>

 • 16.11.2017 r.

  Uwaga: zmiana terminu składania ofert dla zamówienia w części 3.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Wielkopolska 70/72, Łódź.

  Pozostałe części zamówienia zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
  http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2e257bcd-376b-4634-90bd-f51395e463dc

  Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia po zmianach   – >>
  2. Informacja dla wykonawców z dnia 15.11.2017 – >>
  3. Informacja dla wykonawców z dnia 16.11.2017 – >>
  4. Zal_1c_OPZ_cz 3 tekst po zmianach SIWZ   – >>
  5. Zal_7c_OPZ_cz 3 tekst po zmianach SIWZ   – >>

 • 13.11.2017 r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

  Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach

  w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 21 listopada 2017 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź.

  Załączniki:

  Ogłoszenie: Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:
  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=651856bf-448f-4d8c-955f-a6d320195c36

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – tutaj >>
  2. Załącznik Nr 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 1 zamówienia – tutaj >>
  3. Załącznik Nr 1b – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 2 zamówienia – tutaj >>
  4. Załącznik Nr 1c – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 3 zamówienia – tutaj >>
  5. Załącznik Nr 1d – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 4 zamówienia – tutaj >>
  6. Załącznik Nr 1f – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 6 zamówienia – tutaj >>
  7. Załącznik Nr 1g – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 7 zamówienia – tutaj >>
  8. Załącznik Nr 1h – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 8 zamówienia – tutaj >>
  9. Załącznik Nr 1i – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 9 zamówienia – tutaj >>
  10. Załącznik Nr 1j – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 10 zamówienia – tutaj >>
  11. Załącznik Nr 2a – wzór Umowy na Część 1 zamówienia – tutaj >>
  12. Załącznik Nr 2b – wzór Umowy na Część 2 zamówienia – tutaj >>
  13. Załącznik Nr 2c – wzór Umowy na Część 3 zamówienia – tutaj >>
  14. Załącznik Nr 2d – wzór Umowy na Część 4 zamówienia – tutaj >>
  15. Załącznik Nr 2f – wzór Umowy na Część 6 zamówienia – tutaj >>
  16. Załącznik Nr 2g – wzór Umowy na Część 7 zamówienia – tutaj >>
  17. Załącznik Nr 2h – wzór Umowy na Część 8 zamówienia – tutaj >>
  18. Załącznik Nr 2i – wzór Umowy na Część 9 zamówienia – tutaj >>
  19. Załącznik Nr 2j – wzór Umowy na Część 10 zamówienia – tutaj >>
  20. Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – tutaj >>
  21. Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – tutaj >>
  22. Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  – tutaj >>
  23. Załącznik Nr 6a – wzór Formularza Ofertowego na Część 1 zamówienia – tutaj >>
  24. Załącznik Nr 6b – wzór Formularza Ofertowego na Część 2 zamówienia – tutaj >>
  25. Załącznik Nr 6c – wzór Formularza Ofertowego na Część 3 zamówienia – tutaj >>
  26. Załącznik Nr 6d – wzór Formularza Ofertowego na Część 4 zamówienia – tutaj >>
  27. Załącznik Nr 6f – wzór Formularza Ofertowego na Część 6 zamówienia – tutaj >>
  28. Załącznik Nr 6g – wzór Formularza Ofertowego na Część 7 zamówienia – tutaj >>
  29. Załącznik Nr 6h – wzór Formularza Ofertowego na Część 8 zamówienia – tutaj >>
  30. Załącznik Nr 6i – wzór Formularza Ofertowego na Część 9 zamówienia – tutaj >>
  31. Załącznik Nr 6j – wzór Formularza Ofertowego na Część 10 zamówienia – tutaj >>
  32. Załącznik Nr 7a –Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 1 zamówienia – tutaj >>
  33. Załącznik Nr 7b – Opis Oferowanych Dostaw (OOD)  na Część 2 zamówienia – tutaj >>
  34. Załącznik Nr 7c – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 3 zamówienia – tutaj >>
  35. Załącznik Nr 7d – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 4 zamówienia – tutaj >>
  36. Załącznik Nr 7f – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 6 zamówienia – tutaj >>
  37. Załącznik Nr 7g – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 7 zamówienia – tutaj >>
  38. Załącznik Nr 7h – Opis Oferowanych Dostaw (OOD)  na Część 8 zamówienia – tutaj >>
  39. Załącznik Nr 7i – Opis Oferowanych Dostaw (OOD)  na Część 9 zamówienia – tutaj >>
  40. Załącznik Nr 7j – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 10 zamówienia – tutaj >>
  41. Załącznik Nr 8 – Wykaz dostaw dla Części 4 – tutaj >>

 • 30.10.2017 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 :  Zadania 1:  ”Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”  dla projektu  „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Termin składania ofert:  06.11.2017 r. godz. 15:00. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  Załączniki:
  Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej >>
  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia >>
  Załącznik nr 2 – wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia >>