• 23.05.2018 r.

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”
  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 7 czerwca 2018 r. r. do godz. 14:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

  3.  Formularz ofertowy – zał_1  >>

  4. Wykaz osób -  zał_2    >>

  5.  Oświadczenia – zał_3   >>

  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

  7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

  8.  Opis Przedmiotu Zamówienia_cz.1 – zał_6   >>

  9.  Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.2 – zał_7   >>

  10.  Wzór umowy_cz.1 – zał_8   >>

  11. Wzór umowy_cz.2 – zał_9   >>

  12. Dokumentacja projektowa _cz. 1    >>

  13. Dokumentacja_projektowa_cz.2:

  • Decyzja bud_cz_2    >>
  • Projekt budowlano  – wykonawczy  >>
  • Projekt budowlany architektura sala gimnastyczna_cz_2    >>
  • Projekt sala gimnastyczna architektura_2    >>
  • Projekt budowlany cz. elektryczna_cz_2    >>
  • Sala gimnastyczna projekt elektryczny_2    >>
  • Przedmiar cz_2    >>
  • Specyfikacja techniczna projekt budowlany_2    >>
  • Specyfikacja techniczna przebudowa budynku_2    >>
 • 23.05.2018 r.

  INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury”.

  Szczegóły tutaj   >>

   


 • 22.05.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury”

  Szczegóły tutaj >>


 • 29.12.2017 r.

  Ogłoszenia o zamówieniu

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części 7 i zmianę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w związku z częścią 1 i 2

  • ogłoszenie o zamówieniu – część 7 >>
  • zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia >>

 • 27.12.2017 r.

  „Ogłoszenie na dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy

  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/739a585d-36ad-4d7d-8ec3-a5a17c028ba9


 • 01.12.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy Części 3 i Części 10

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – >>


 • 27.04.2018 r.

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22 maja 2018 r. r. do godz. 14:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

  3.  Formularz ofertowy – zał_1  >>

  4. Wykaz osób -  zał_2    >>

  5.  Oświadczenia – zał_3   >>

  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

  7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

  8.  Opis Przedmiotu Zamówienia_cz.1 – zał_6   >>

  9.  Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.2 – zał_7   >>

  10.  Wzór umowy_cz.1 – zał_8   >>

  11. Wzór umowy_cz.2 – zał_9   >>

  12. Dokumentacja projektowa _cz. 1    >>

  13. Dokumentacja_projektowa_cz.2:

  • Decyzja bud_cz_2    >>
  • Projekt budowlano  – wykonawczy  >>
  • Projekt budowlany architektura sala gimnastyczna_cz_2    >>
  • Projekt sala gimnastyczna architektura_2    >>
  • Projekt budowlany cz. elektryczna_cz_2    >>
  • Sala gimnastyczna projekt elektryczny_2    >>
  • Przedmiar cz_2    >>
  • Specyfikacja techniczna projekt budowlany_2    >>
  • Specyfikacja techniczna przebudowa budynku_2    >>

   


   

 • 29.11.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – >>


 • 27.11.2017 r

  „INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”

  Treść informacji  ->>