• 15.10.2018 r.

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 października 2018 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

  3.  Formularz ofertowy – zał_1   .doc >>    .pdf   >>

  4. Wykaz osób -  zał_2    >>

  5.  Oświadczenia – zał_3   >>

  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

  7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

  8.  Opis Przedmiotu Zamówienia_cz.1 – zał_6   >>

  9.  Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.2 – zał_7   >>

  10. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.3 – zał_8   >>

  11. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.4 – zał_9   >>

  12.  Wzór umowy_cz.1 – zał_10   >>

  13. Wzór umowy_cz.2 – zał_11   >>

  14. Wzór umowy_cz.3- zał_12 >>

  15. Wzór umowy_cz.4- zał_13 >>

  16. Dokumentacja projektowa _cz. 1    >>

  17. Dokumentacja_projektowa_cz.2:

  • Decyzja bud_cz_2    >>
  • Projekt budowlano  – wykonawczy  >>
  • Projekt budowlany architektura sala gimnastyczna_cz_2    >>
  • Projekt sala gimnastyczna architektura_2    >>
  • Projekt budowlany cz. elektryczna_cz_2    >>
  • Sala gimnastyczna projekt elektryczny_2    >>
  • Przedmiar cz_2    >>
  • Specyfikacja techniczna projekt budowlany_2    >>
  • Specyfikacja techniczna przebudowa budynku_2    >>

  18. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.3  >>

  19. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.4  >>

   


   

 • 11.10.2018 r.

  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

  Ogłoszenie wyniku >>

 • 3.10.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PIĘCIU ZAWODACH w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

  Szczegółowe informacje   >>


 • 25.09.2018 r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 3 października 2018 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź.

  Załączniki:

   • Ogłoszenie o zamówieniu – tutaj  >>
   • Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)– tutaj  >>
   • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy w formacie .doc – tutaj  >>
   • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w formacie PDF – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 3 – Oświadczenia – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 6 – wzór Umowy na Część 1 zamówienia – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 7 – wzór Umowy na Część 2 zamówienia – tutaj  >>

   


 • 19.09.2018 r.

  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

  Ogłoszenie wyniku >>

   


   

 • 14.09.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PIĘCIU ZAWODACH w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

  Szczegółowe informacje  >> • 11.09.2018 r.

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień dla Części 1 postępowania: doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog

  Załącznik:

  Informacja dla wykonawców z dnia 11.09.2018  >> • 7.09.2018 r.

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień dla Części 2 postępowania: doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog

  Załącznik:

  Informacja dla wykonawców z dnia 7.09.2018  >> • 5.09.2018 r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 14 września 2018 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź.

  Załączniki:

   • Ogłoszenie o zamówieniu – tutaj  >>
   • Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy w formacie .doc – tutaj  >>
   • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w formacie PDF – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 3 – Oświadczenia – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – tutaj  >>
   •  Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 6 – wzór Umowy na Część 1 zamówienia – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 7 – wzór Umowy na Część 2 zamówienia – tutaj  >>
   • Załącznik Nr 8 – wzór Umowy na Część 3 zamówienia – tutaj  >>